Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://www.elfbeer.hu weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltető vállalkozás adatai:

Név:                                        Promolike-Zala Kft.     

Székhely:                                8900 Zalaegerszeg, Szedenik út 42.

Adószáma:                             24680170-2-20

Email:                                     info@elfsorfozde.hu

Telefon:                                  +36 20 277 7072

 

 1. SZERZŐDŐ FELEK:

Egyrészről a weboldalt és web áruházat üzemeltető Promolike-Zala Kft. (a továbbiakban úgy is mint Szolgáltató), másrészről a weboldal és a webáruház jelen szerződés szerinti használója (a továbbiakban úgy is mint Felhasználó) (A Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban úgy is mint „Felek”).

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF 2020. november 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa, illetve azt a Weboldalon mindenki számára elérhetővé tegye.

2.3. A Weboldalt csak 18. életévét betöltött személy látogathatja.

 

2.2. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.4. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.elfbeer.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.elfbeer.hu

2.5.. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az alkalmazandó.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával illetve regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás illetve a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1. A Felek a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel, egymással adásvételi szerződést köthetnek, amelynek megkötése esetén a Szolgáltató köteles a termék tulajdonát a Felhasználóra átruházni, és a terméket a Felhasználó birtokába bocsátani, míg a Felhasználó köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

3.2. A termékek köre és a vételár

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Felhasználó által megvásárolható termékek a Weboldalon tekinthetőek meg. A kínálatban szereplő termékek mellett rövid leírás található, a termékek mellett feltüntetett vételár bruttó árat jelent, mely magyar forintban értendő, és nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a már elfogadott megrendelésre az árváltozás nem érvényes, a változás a visszaigazolt megrendelés vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő valótlan ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. A RENDELÉS MENETE

4.1. A Felhasználó bejelentkezik a webshopba. A regisztráció nem feltétele a vásárlásnak, annak elvégzése nélkül is lehetőség van a vásárlásra.

4.2. A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és beállítja a megrendelni kívánt darabszámot. A minimális rendelési összeg 3500 forint.

4.3. A Felhasználó a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a kosarába helyezi a kiválasztott terméket. Ekkor egy felugró ablakban megjelenik a kosárba helyezés tényének visszaigazolása.

4.4. A Felhasználó tovább folytathatja a vásárlást, vagy a kosár gombra kattintva még újra lehetősége van a kosár tartalmának ellenőrzésére illetve annak módosítására, akár bizonyos tétel teljes törlésére.

4.5. A Felhasználó a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva kiválasztja – vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén – megadja a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges adatokat.

4.6. A Felhasználó kiválasztja a szállítási módok közül a számára megfelelőt. A szállítási költség a szállítás módjától függően megváltozhat.

4.7. A Felhasználó kiválasztja a fizetési módot.

4.7.1. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelés átvételekor.

 

4.7.2. Fizetés online, bankkártyával: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

5.1. A Szolgáltató mindent elkövet, hogy a megrendelések feldolgozása maximum 2 munkanapon belül megtörténjen.

5.2. Általános teljesítési határidő kiszállítással együtt Magyarországon belül várhatóan 3-7 munkanap.

5.3. A megrendelés 7 munkanapon belüli teljesítésének meghiúsulásáról a Szolgáltató a Felhasználót legkésőbb 7 munkanapon belül informálja.   Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni, melynek elfogadásáról a Szolgáltató e-mailes visszaigazolást küld. A póthatáridőn kívüli teljesítés esetén a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

5.4. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

5.5. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Felhasználó felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a Felhasználó között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Felhasználónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Felhasználónak rendelése visszavonására elektronikus úton.  A megrendelés utólagos módosítására illetve törlésére csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor és annak elfogadásáról a Szolgáltató írásos visszaigazolása szükséges.

 1. ELÁLLÁS JOGA

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevőnek – abban az esetben, ha Fogyasztónak minősül – joga van elállni vásárlási szándékától. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a terméket az eredeti állapotában az Eladónak. Ebben az esetben az Eladó köteles az termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül.  A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben a Vevőnek egyéb követelése nem lehet, tekintettel arra, hogy a szerződéstől maga állt el. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint nem gyakorolhatja a 20.§ szerinti elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, kivéve, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát vagy a palackot még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, kérem az info@elfsorfozde.hu címen jelezze ezen szándékát!

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. A jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés nem minősül írott szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és utólag nem lesz elérhető.

A Felek a jelen ÁSZF-be foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

Ha a jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződés teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elérhetőségek valamelyikén megteheti. A Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerült vitás kérdések békés, közvetlen tárgyalásos úton történő rendezésére.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak másolatát elküldi a Felhasználónak.

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Online vitarendezési platform.

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. ADATVÉDELEM

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető a weboldalon.

 

 1. SZERZŐI JOG

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Promolike-Zala Kft.

 

 

Zalaegerszeg, 2020.11.11.